Głównym zakresem działalności firmy jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów gospodarki paliw płynnych i gazowych, energetyki cieplnej, przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.

Zbudowaliśmy blisko trzy tysiące kilometrów rurociągów do przesyłu paliw płynnych, gazowych oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, zrealizowaliśmy projekty budowy kompleksów kopalń gazu ziemnego oraz obiektów gospodarki odpadami stałymi.

Jesteśmy wieloletnim laureatem programu Solidna Firma, co zostało potwierdzone przyznaniem naszej firmie prestiżowej nagrody Diamentowej Statuetki.

ZRUG - Laureat Diamentowej Statuetki Solidna Firma 2016

Doświadczenie

Od blisko pół wieku z sukcesem
realizujemy projekty i budowy na
terenie całego kraju.

Zasoby

Posiadamy własne
specjalistyczne narzędzia
oraz szeroką bazę sprzętu budowlanego.

Kompetencje

Nasza kadra łączy w sobie młodość i
doświadczenie
poparte licznymi certyfikatami.

Bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
O nas

Źródła naszego sukcesu upatrujemy w połączeniu tradycyjnej wielkopolskiej solidności i pracowitości z nowoczesną technologią, solidnym wykształceniem naszej kadry i nastawieniem na nowoczesne metody pracy.

Historia

Nasza firma rozpoczęła działalność 1973 roku jako Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych. W 1994 roku w drodze prywatyzacji utworzono Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ZRUG działającą w tej formie prawnej do dziś.

System jakości

Udokumentowany, certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN 18001, PN-EN ISO 3834-2:2007 i EWF EN ISO 3834 Part 2 wraz wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej.

Nasza kadra

Zatrudniamy 20 inżynierów. Kierownicy Budów posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych we wszystkich branżach budownictwa. Nadzór spawalniczy posiada certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika.

Kwalifikacje

spawacza wg PN-EN 287-1 i PN EN ISO 9606-1 metodą 111, 135, 136, 141 i 311, nadzoru spawalniczego zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2006, energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D, poświadczenie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

Uprawnienia UDT

Wytwarzanie, modernizacja i naprawy rurociągów przesyłowych do substancji palnych, żrących i trujących,
modernizacja i naprawy rurociągów technologicznych do substancji palnych, żrących i trujących.

Poświadczenia

Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Stopnia Pierwszego nadane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

Portfolio

1. Obiekty gospodarki paliwami płynnymi i gazowymi:
- rurociągi przesyłowe,
- obiekty technologiczne na rurociągach,
- kopalnie gazu ziemnego.

2. Obiekty energetyki cieplnej:
- ciepłociągi wraz z obiektami technologicznymi,
- węzły cieplne,
- przyłącza cieplne.

3. Przemysłowe instalacje technologiczne:
- instalacje rurociągowe bloków ciepła,
- instalacje obiektów petrochemicznych.

4. Obiekty ochrony środowiska:
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
- obiekty technologiczne na sieciach,
- obiekty gospodarki odpadami stałymi
(składowiska, sortownie, kompostownie),
- oczyszczalnie ścieków.

Doświadczenie


Budowa ponad 420 km stalowych rurociągów do przesyłu paliw o średnicy od DN 500 do DN 800.

Budowa 4 kopalń gazu ziemnego.

Budowa ponad 300 km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Budowa ponad 2 tys km sieci gazociągowych średniego i wysokiego ciśnienia.

Budowa 6 obiektów gospodarki odpadami stałymi.

Przebudowa 21 rurociągów do przesyłu paliw w kolizjach z drogami.
Kontakt

ZRUG Sp. z o. o.
Gdyńska 45
61-016 Poznań
Polska

telefon: +48 616500857

fax:        +48 618780120

sekretariat@zrug.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000125223 | NIP: 7780048640 | REGON: 630180655 | Kapitał zakładowy: 3.781.800,00 zł