Głównym zakresem działalności firmy jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów gospodarki paliw płynnych i gazowych, energetyki cieplnej, przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.

Zbudowaliśmy blisko trzy tysiące kilometrów rurociągów do przesyłu paliw płynnych, gazowych oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, zrealizowaliśmy projekty budowy kompleksów kopalń gazu ziemnego oraz obiektów gospodarki odpadami stałymi.

Jesteśmy wieloletnim laureatem programu Solidna Firma, co zostało potwierdzone przyznaniem naszej firmie prestiżowej nagrody Diamentowej Statuetki.

ZRUG - Laureat Diamentowej Statuetki Solidna Firma 2016

Doświadczenie

Od blisko pół wieku z sukcesem
realizujemy projekty i budowy na
terenie całego kraju.

Zasoby

Posiadamy własne
specjalistyczne narzędzia
oraz szeroką bazę sprzętu budowlanego.

Kompetencje

Nasza kadra łączy w sobie młodość i
doświadczenie
poparte licznymi certyfikatami.

Bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
O nas

Źródła naszego sukcesu upatrujemy w połączeniu tradycyjnej wielkopolskiej solidności i pracowitości z nowoczesną technologią, solidnym wykształceniem naszej kadry i nastawieniem na nowoczesne metody pracy.

Historia

Nasza firma rozpoczęła działalność 1973 roku jako Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych. W 1994 roku w drodze prywatyzacji utworzono Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ZRUG działającą w tej formie prawnej do dziś.

System jakości

Udokumentowany, certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN 18001, PN-EN ISO 3834-2:2007 i EWF EN ISO 3834 Part 2 wraz wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej.

Nasza kadra

Zatrudniamy 90 osób w tym 20 inżynierów. Kierownicy Budów posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych we wszystkich branżach budownictwa. Nadzór spawalniczy posiada certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika.

Kwalifikacje

spawacza wg PN-EN 287-1 i PN EN ISO 9606-1 metodą 111, 135, 136, 141 i 311, nadzoru spawalniczego zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2006, energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D, poświadczenie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

Uprawnienia UDT

Wytwarzanie, modernizacja i naprawy rurociągów przesyłowych do substancji palnych, żrących i trujących,
modernizacja i naprawy rurociągów technologicznych do substancji palnych, żrących i trujących.

Poświadczenia

Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Stopnia Pierwszego nadane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

Portfolio

1. Obiekty gospodarki paliwami płynnymi i gazowymi:
- rurociągi przesyłowe,
- obiekty technologiczne na rurociągach,
- kopalnie gazu ziemnego.

2. Obiekty energetyki cieplnej:
- ciepłociągi wraz z obiektami technologicznymi,
- węzły cieplne,
- przyłącza cieplne.

3. Przemysłowe instalacje technologiczne:
- instalacje rurociągowe bloków ciepła,
- instalacje obiektów petrochemicznych.

4. Obiekty ochrony środowiska:
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
- obiekty technologiczne na sieciach,
- obiekty gospodarki odpadami stałymi
(składowiska, sortownie, kompostownie),
- oczyszczalnie ścieków.

Doświadczenie


Budowa ponad 420 km stalowych rurociągów do przesyłu paliw o średnicy od DN 500 do DN 800.

Budowa 4 kopalń gazu ziemnego.

Budowa ponad 300 km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Budowa ponad 2 tys km sieci gazociągowych średniego i wysokiego ciśnienia.

Budowa 6 obiektów gospodarki odpadami stałymi.

Przebudowa 21 rurociągów do przesyłu paliw w kolizjach z drogami.
Kontakt

ZRUG Sp. z o. o.
Gdyńska 45
61-016 Poznań
Polska

telefon: +48 616500857

fax:        +48 618780120

sekretariat@zrug.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000125223 | NIP: 7780048640 | REGON: 630180655 | Kapitał zakładowy: 3.781.800,00 zł